تاثیر کود اسید هیومیک بر رشد گندم

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 28 تير 1396 در ساعت 14 : 15 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 تاثیر کود اسید هیومیک بر رشد گندم

 اسید هیومیک یک کود کشاورزی آلی فاقد هر گونه تاثیرات مخرب زیست محیطی بوده و در رشد گندم و افزایش جوانه زنی آن ماثر است. در کشور ما عوامل مختلفی همچون شوری بیش از حد منابع آبی باعث آسیب رسانی به رشد گیاهان می شود. تحقیقی دانشگاهی به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک در قالب 4 تکرار اسپلیت پلات به منظور بررسی شاخص هایی همچون میزان جوانه زنی و باردهی گندم انجام شد. تیمار ها در سطوح مختلفی از شرایط محیطی نظیر میزان شوری و رقم های متفاوت گندم در فصول گوناگون سال و با میزان متفاوت اسید هیومیک به انجام رسید. جهت حصول اطمینان از تاثیر گذاری اسید هیومیک مورد استفاده از نمونه های شاهد با کود های شیمیایی رایج همچون کود ازته نیز استفاده شد. در دوره بررسی و نظارت بر تحقیق ، تمامی پارامتر های لازم نظیر طول ساقه ، درصد جوانه زنی و ... با توجه به غلظت های مختلف اسید هیومیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از نرم افزار SPSS به منظور بررسی اطلاعات و آزمون دانکن استفاده شد.

تاثیر کود اسید هیومیک بر رشد گندم 

نتایج آزمون تاثیر کود اسید هیومیک بر رشد گندم

نتایج حاصله در این آزمایش نشان داد که مصرف اسید هیومیک بر فاکتور های رشدی همچون سرعت جوانه زنی ، وزن و طول ساقه ، میزان ریشه زایی ارقام مختلف گندم و وزن خشک ساقه تاثیر معناداری داشته و موجب افزایش بیوماس کل گندم شده است. همچنین بیشترین تاثیر گذاری بر فاکتور های رشد در نمونه ای که بیشترین غلظت هیومیک اسید را دریافت کرده بوده مشاهده شد و این موضوع نشانگر آن است که افزایش مصرف اسید هیومیک سبب افزایش کمی و کیفی ارقام گندم می شود. بیشترین میزان تاثیر گذاری نیز به تربیت بر ارقام بهاره و پاییزه گندم مشاهده شد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر وارد صفحه اصلی اسید هیومیک شوید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: