تاثیر هیومیک اسید بر افزایش عمر گل شاخه بریده رز

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | یکشنبه 16 مهر 1396 در ساعت 16 : 21 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

تاثیر هیومیک اسید بر افزایش عمر گل شاخه بریده رز

برای بررسی تاثیر اسید هیومیک بر افزایش عمر و خصوصیات فیزیولوژریكی گل شاخه بریده رز رقم پلار استار پس از برداشت دو آزمایش مجزا در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران صورت گرفت. نمونه های مورد آزمایش شامل 4 اندازه متفاوت ورمی کمپوست و 2 اندازه متفاوت هیومیک اسید به میزان پانصد گرم و هزار گرم در حضور نمونه شاهد انجام شد. کود دهی به فواصل منظم هر 2 هفته یک بار صورت گرفت. موارد بررسی شده شامل عمر شاخه گل پس از برداشت ، طول و قطر ساقه ، قطر غنچه ، وزن تازه و خشک ساقه و برگ بود. 

 

نتایج آزمایش

نتیجه آزمایش حاکی از بهبود ویژگی های کیفی گل و افزایش عمر و ماندگاری گل با افزایش میزان مصرف اسید هیومیک از 0 به 1000 گرم بود. بیشترین سایز طول و قطر ساقه و غنچه و وزن تر و خشک ساقه و برگ در نتیجه تیمار 1000 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید حاصل شد. نتایج آزمایش حاکی از تاثیر خصوصیات مورفولوژیکی در گل شاخه بریده رز پلار استار تحت تاثیر تیمار اسید هیومیک بود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: