تاثیر اسید هیومیک و سولفات آهن بر عملکرد لوبیا قرمز

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | دوشنبه 10 مهر 1396 در ساعت 14 : 57 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

تاثیر اسید هیومیک و سولفات آهن بر عملکرد لوبیا قرمز

به جهت بررسی میزان واکنش پذیری رشد و عملکرد گیاه لوبیا قرمز kidney bean با استفاده از دو نوع کود کشاورزی که یکی کود آلی اسید هیومیک و دیگری کود شیمیایی سولفات آهن می باشد ، یک تحقیق آکادمیک در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار صورت گرفت. این تحقیق به شکل فاکتوریل و در بلوک های تصادفی در چندین تکرار مختلف و در حضور نمونه شاهد انجام شد. نوع کود دهی اسید هیومیک به صورت خاکی و محلول پاشی و کود دهی سولفات آهن نیز به صورت محلول پاشی انجام شد. برای این منظور از مقدار مشخصی کود هیومیک اسید در بازه های زمانی یک ماه پس از جوانه زنی و به فاصله یک و دو ماه پس از سبز شدن صورت گرفت. محلول پاشی سولفات آهن نیز به فاصله یک و دو ماه پس از سبز شدن انجام شد.

 اسید هیومیک, هیومیک اسید, humi acid, سولفات آهن, اسید هیومیک pdf,

نتایج تحقیق کود دهی توسط اسید هیومیک و سولفات آهن

نتایج حاصله از تجزیه آزمایشات نشان از بهبود عملکرد هایی نظیر افزایش وزن خشک ریشه و اندام های هوایی ، افزایش ارتفاع بوته و طول ریشه اصلی ، میزان کلرفیل برگ ، میزان غلاف و دانه های موجود در آن به دلیل استفاده از کود اسید هیومیک در مقایسه با نمونه شاهد بود. همچنین ویژگی های کیفی و رشد اندام هوایی و ریشه نیز در اثر استفاده از هیومیک اسید بهبود یافت. در نمونه هایی که از کود سولفات آهن استفاده شد نیز به جز طول ریشه و ارتفاع ساقه و نیز میزان نسبت ریشه به تاج ، کلیه موارد مورد بررسی ، بهبود معناداری یافته بود. بیشترین بهبود عمکرد کیفی و کمی با مصرف خاکی و محلول پاشی کود اسید هیومیک به همراه دو نوبت کود سولفات آهن ایجاد شد که موجب افزایش وزن خشک ریشه و اندامک های هوایی و تعداد غلاف و دانه های موجود در آن ایجاد شد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: