فرمول شیمیایی هیومیک اسید

فرمول شیمیایی هیومیک اسید

 ترکیبات اسید هیومیک معمولا از تعداد زیادی مولکول تشکیل شده اند. برخی از آن ها بر پایه ترکیبات آروماتیک ، فنولی و کربوکسیل می باشند که به هم متصل شده اند. اصولا ترکیبات فنولی و کربوکسیل به عنوان گروه های عملکردی در واکنش پذیری و فعال بودن هیومیک اسید مشارکت دارند.

 هیومیک اسید, فرمول هیومیک اسید, فرمولاسیون هیومیک اسید, فرمول شیمیایی هیومیک اسید, فرمول شیمیایی اسید هیومیک,

اسید هیومیک ها رفتاری همچون اسید های غیر پایه ای با یک ظرفیت جذب 4 تایی برای پروتون های گروه های کربوکسیل و ظرفیت 8 تایی برای گروه های فنولی دارند. البته این مقادیر حدودی بوده و در ترکیبات مختلف اسید هیومیک متفاوت است. مورد با اهمیت دیگر در فرمول شیمیایی هیومیک اسید ، تراکم شار الکتریکی است. مولکول های اسید هیومیک ممکن است یک ساختار "ابر مولکولی" را از طریق پیوند های غیر کو والانسی نظیر پیوندهای واندروالس ، π-π و یا باند های CH-π تشکیل دهند.

وجود گروه های کربوکسیل و فنولی به اسید هیومیک توانایی ایجاد کمپلکس هایی با یون های منیزیم ، کلسیم و آهن چند ظرفیتی را می دهند. بسیاری از انواع هیومیک اسید دارای چندین نوع از این ترکیبات بوده و به همین علت قادر به ایجاد کمپلکس های کلات می باشند. حالت کلاته از نظر نقش بیولوژیک ، در تنظیم دسترسی زیستی گیاهان به یون های فلزی بسیار اهمیت دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر