تاثیر اسید هیومیک بر رشد ذرت

تاثیر اسید هیومیک بر رشد ذرت

به منظور بررسی تاثیر کود اسید هیومیک بر رشد کمی و کیفی گیاه ذرت یا بلال ، یک تحقیق آکادمیک در یکی از روستا های شهرستان دماوند در سال 1390 انجام شد. این تحقیق که توسط گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن صورت گرفت ، به صورت فاکتوریل و در بلوک های تصادفی بود که شامل 3 تکرار در حضور نمونه شاهد انجام گرفت. برای این منظور ، از مقادیر ، 1.5 و 3 و 4.5 کیلوگرم کوداسید هیومیک به ازای هر هکتار استفاده شد. موارد مورد بررسی شامل ارتفاع بوته ، سایز بلال و اندازه هزار دانه بود.

اسید هیومیک, هیومیک اسید, کود اسید هیومیک, اسید هیومیک پودری, هیومیک اسید مایع, 

نتایج تحقیق تاثیر اسید هیومیک بر رشد ذرت

نتایج حاصله که از تجزیه واریانس مشخص گردید ، نشان از تاثیر معنادار اسید هیومیک بر رشد گیاه به میزان 1 درصد در ارتفاع بوته و 5 درصد در اندازه بلال بود. نتایج آزمون دانکن نیز نشان از افزایش سایز بوته و بلال در صورت مصرف 4.5 کیلوگرم اسید هیومیک داشت. همچنین وزن هزار دانه نیز تاثیر مستقیمی در رشد گیاه ذرت نشان داد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر