مزایای هیومیک اسید

مزایای هیومیک اسید

مزایای استفاده از هیومیک اسید تنها شعار نیست بلکه اسید هیومیک دارای ویژگی های قابل توجهی می باشد که در کشاورزی امروز اثبات شده است. ویژگی های اسید هیومیک از طریق بررسی های آزمایشگاهی و با روش های نوین مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان از ایجاد بهبود های ملموس در رشد و یا محصول دهی گیاهان دارد. برخی از مزایای هیومیک اسید که به کمک روش های علمی مشخص گردیده است عبارتند از:

مزایای هیومیک اسید 

  • افزایش ظرفیت خاک در نگهداری مواد مغذی گیاهان
  • افزایش بازدهی کود های کشاورزی با کلاته کردن مواد مفید
  • افزایش توان جذب عناصر مغذی موجود در خاک توسط گیاهان با کاهش pH 
  • گسترش شبکه ریشه زایی گیاهان و همچنین بهبود تقسیم سلولی
  • بهبود شرایط رشد گیاهان در خاک های شور با خارج کردن سدیم از خاک
  • بهبود شرایط رشد میکروارگانیسم ها مفید در خاک
  • تغییر شرایط مکانیک و فیزیکی ساختار خاک و تثبیت آن به منظور تهویه مناسب تر و افزایش فعالیت میکروبی
  • افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی گیاهان و بهبود کارآمدی در جذب مواد غذایی موجود در خاک
  • کمک به جذب کربن و اصلاح کلروز گیاهی
  • بهبود میزان جوانه زنی دانه ها

با توجه به مزایا و ویژگی های مفید اسید هیومیک می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از هیومیک اسید در کشاورزی بسیار مفید بوده و کارآمدی و رشد گیاهان را تضمین می نماید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر