کود فسفات ساده

کود فسفات ساده

کود فسفات ساده با نام کامل سوپر فسفات ساده Simple Superphosphate به صورت اختصار SSP نامیده شده و یکی از کود های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی به منظور تامین عنصر فسفر مورد نیاز خاک است.

کود فسفات ساده

کود فسفات ساده با استفاده از خاک فسفات تولید می شود به همین دلیل از قیمت ارزانی نسبت به دی آمونیوم فسفات برخوردار است. سوپر فسفات ساده در حدود 17 درصد فسفر قابل جذب برای خاک دارد و به دلیل دارا بودن گوگرد در ترکیب خود برای استفاده در خاک زمین های زراعی ایران که شور و آهکی هستند بسیار مفید است زیرا قادر به کاهش pH خاک بوده و جذب ریز مغذی ها را برای گیاه تسهیل می نماید.

کود فسفات ساده با نام کامل سوپر فسفات ساده Simple Superphosphate به صورت اختصار SSP نامیده شده و یکی از کود های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی به منظور تامین عنصر فسفر مورد نیاز خاک است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر