کاستیک چیست

کاستیک چیست

پارس شیمی | هر گونه اطلاعات در مورد اینکه سود کاستیک چیست و سود پرک کاستیک و همچنین انواع شیمیایی و معدنی را در سایت parschemical.com مطالعه نمایید. اطلاعات کافی در مورد اسید ها, باز ها, فسفات ها و هر گونه مواد معدنی و شیمیایی مورد کاربرد در صنایع مختلف و بخش های آزمایشگاهی و همچنین فروش سود پرک داخلی و صادراتی

 کاستیک چیست, سود کاستیک چیست, سودا کاستیک چیست,

در نام گذاری سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide از واژه سوزآور یا کاستیک Caustic Soda استفاده می شود مانند کاستیک سودا یا سود سوز آور یا سود پرک که دلیل این نام گذاری به خاطر خاصیت خورندگی و سازانندگی آن می باشد  هیدروکسید سدیم یک قلیای بسیار قوی است که خاصیت شدید بازی موجب ایجاد خوردگی در فلزات و پوست انسان و حیوان می شود و به این جهت به آن کاستیک یا سوز آور گفته می شود

هر گونه اطلاعات در مورد کاستیک سودا مایع و سود پرک کاستیک و همچنین انواع شیمیایی و معدنی را در سایت parschemical.com مطالعه نمایید. اطلاعات کافی در مورد اسید ها, باز ها, فسفات ها و هر گونه مواد معدنی و شیمیایی مورد کاربرد در صنایع مختلف و بخش های آزمایشگاهی و همچنین فروش سود پرک داخلی و صادراتی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر