نحوه گوگرد پاشی انگور

نحوه گوگرد پاشی انگور

سفیدک انگور سبب ترک خوردگی و افت کیفیت میوه انگور می شود. کیفیت و کمیت محصول را به صورت شدیدی کاهش داده و درخت مو را به شدت ضعیف می کند. قارچ سفیدک انگور معمولا در قسمت هایی از برگ ها و ساقه های جوان ایجاد شده و برگ را به حالت لوله شده در می آورد. برگ ها خشک و قهوه ای رنگ شده و گل ها پیش از تلقیح می ریزند. اما مهم ترین بخش مرطوب به میوه ها می شود که نوعی پودر سفید رنگ آن را فرا می گیرد. میوه ها به شدت ترش شده و دچار ترکیدگی می شوند و می ریزند. عامل ایجاد کننده بیماری سفیدک انگور ، نوعی قارچ است که با وزش باد و یا توسط جانوران به دیگر درختان منتقل می شود.

نحوه گوگرد پاشی انگور 

نحوه گوگرد پاشی انگور چگونه است؟

بهترین راه مبارزه با سفیدک انگور ، گوگرد پاشی است. نحوه گوگرد پاشی انگور به این صورت می باشد که در 3 مرحله و با مقادیر مشخصی انجام می شود. در اولین نوبت زمانی که جوانه ها تازه باز شدند ، حدود 15 کیلوگرم گوگرد میکرونیزه مش 200 توسط دستگاه گردپاش به قسمت های مختلف درخت پاشیده می شود. در نوبت دوم زمانی که درخت مو تازه به گل افتاده است ، به میزان 30 کیلو در هر هکتار از گوگرد پودری استفاده شود. و نهایتا در آخرین مرحله در زمانی که تازه غوره ها سبز و ترش شدند ، 45 کیلوگرم در هکتار از گوگرد پودری استفاده نماید. البته میزان گوگرد پاشی انگور بسته به حجم بوته و درختان نیز دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر