مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی

مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی

از دیر باز از خاک فسفات در تغذیه زمین های کشاورزی استفاده می شده است. زیرا کمبود عنصر فسفر موجب می شود تا برگ های گیاه زرد و کوچک شده و گیاه, مهم ترین وسیله فتوسنتز خود را از دست بدهد. همچنین ریشه زایی گیاهان با مشکلات زیادی روبرو شده و مجموع این عوامل سبب افت کیفیت و کاهش محصول دهی گیاهان می گردد.

مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی, phosphate

امروزه از خاک فسفات بیشتر به منظور تولید انواع کود های شیمیایی فسفر دار استفاده می شود مانند کود آمونیوم فسفات و یا سوپر فسفات ساده و تریپل و این کود ها به شکل علمی و حساب شده برای تامین نیاز گیاهان به خاک افزوده می شود. مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی تولید کننده بخشی از خاک فسفات کشور می باشد و محل آن واقع در منطقه بافق یزد است.

مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی

از دیر باز از خاک فسفات در تغذیه زمین های کشاورزی استفاده می شده است. زیرا کمبود عنصر فسفر موجب می شود تا برگ ها زرد و کوچک شده و گیاه, مهم ترین وسیله فتوسنتز خود را از دست بدهد. همچنین ریشه زایی گیاهان با مشکلات زیادی روبرو شده و مجموع این عوامل سبب افت کیفیت و کاهش محصول دهی گیاهان می گردد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر