فرمول شیمیایی naoh

فرمول شیمیایی naoh

پارس شیمی به عنوان سایت مرجع جهت ارائه اطلاعات فنی و مشخصات و توضیحات در مورد مواد شیمیایی مانند سود سوزآور مایع و سود پرک و همچنین سایر مواد شیمیایی و معدنی از جمله انواع اسید و قلیا ها و نیز فسفات و نیترات و کربنات و فرمول ساختاری مواد مختلف از جمله فرمول شیمیایی naoh سود کاستیک

 فرمول شیمیایی naoh

فرمول شیمیایی سود سوز آور یا سود پرک با ترکیب یون منفی هیدروکسید OH- و یون مثبت سدیم Na+ شکل می گیرد و به صورت NaOH است. سود کاستیک مایع یک ماده نا پایدار و واکنش گرا است که اگر در معرض هوای آزاد قرار گیرد با جذب گاز دی اکسید کربن موجود در هوا فرمول شیمیایی آن تفییر کرده و تبدیل به کربنات سدیم جامد می شود.

پارس شیمی به عنوان سایت مرجع جهت ارائه اطلاعات فنی و مشخصات و توضیحات در مورد مواد شیمیایی مانند سود سوزآور مایع و سود پرک و همچنین سایر مواد شیمیایی و معدنی از جمله انواع اسید و قلیا ها و نیز فسفات و نیترات و کربنات و فرمول ساختاری مواد مختلف از جمله فرمول شیمیایی naoh سود کاستیک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر