سدیم هیدروکسید مرک

سدیم هیدروکسید مرک

پارس شیمی عرضه کننده انواع سدیم هیدروکسید مایع یا سود مایع 50 درصد و سود جامد کاستیک یا سود پرک 98 درصد منطبق با آنالیز و بهه همراه MSDSS کاستیک سودا جهت مصارف داخلی و صادراتی

سدیم هیدروکسید مرک

سدیم هیدروکسید از قرن پیش دارای مصارف فراوانی در بخش های مختلف بوده است و به طبع آن روش های تولید مختلفی نیز برای به دست آوردن آن وجود دارد

یکی از روش های پر کاربرد و قدیمی که برای صورت تولید سود سوزآور مورد استفاده قرار می گیرد به این شکل می باشد که فلز خالص سدیم درون آب خالص قرار می گیرد. سپس دمای آب به صورت تدریجی افزایش داده می شود و گاز هیدروژن درون آن دمیده می شود تا با جذب اکسیژن از آب و جذب هیدروژن از گاز دمیده شده, فرمول NaOH تشکیل شود. این روش از دقت بالایی برخوردار بوده و خلوص سدیم هیدروکسید تولید شده بسیار بالاا می باشد. از این نظر برای استفاده در مصارف آزمایشگاهی نظیرر تولید سدیم هیدروکسید مرک از همین روش استفاده می شود.

پارس شیمی عرضه کننده انواع سدیم هیدروکسید یا سود مایع 50 درصد و سود جامد کاستیک یا سود پرک 98 درصد منطبق با آنالیز و به همراه MSDSS کاستیک سودا جهت مصارف داخلی و صادراتی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر