تولید کننده کاستیک سودا

تولید کننده کاستیک سودا

پارس شیمی تولید کننده کاستیک سودا مایع و سود کاستیک جامد به شکل سود پرک 99 درصد و کاستیک سودا گرانول با خلوص بالا و کیفیتت درجه یک مخصوص امور صادراتی و همچنین کارخانجات داخلی با قیمتت بسیار مناسب و در بسته بندی استاندارد

تولید کننده کاستیک سودا

کشور آمریکا بزرگ ترین تولید کننده کاستیک سودا در جهان است. طبق براورد ها در سال 2004 در حدود 4 میلیون تن سود سوز آور در این کشورر تولید شده و میزان سود کاستیک تولید شده توسط تمام تولید کننده کاستیک سودا در جهان در حدود 60 میلیون تن در سال است . خلوص سودد سوز آور زمانی که تولید می شود در حدود 50 درصد می باشد و مایعی بیی بو و فاقد رنگ است و از آن بصورت مستقیم و غیر مستقیم در صنایع متفاوت استفاده می شود . پارس شیمی تولید کننده کاستیک سودا مایع و سودد کاستیک جامد به شکل سود پرک 99 درصد و کاستیک سودا گرانول باا خلوص بالا و کیفیت درجه یک مخصوص امور صادراتی و همچنین کارخانجاتت داخلی با قیمت بسیار مناسب و در بسته بندی استاندارد

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر