تاثیر کود سولفات آهن بر رشد گیاه شوید

تاثیر کود سولفات آهن بر رشد گیاه شوید

به منظور بررسی پاسخ دهی مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه "شوید" به کود دهی توسط محلول کود سولفات آهن و سولفات روی ، یک تحقیق علمی در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به شکل علمی و به صورت فاکتوریل در قالب تیمار های کاملا تصادفی با 3 تکرار مختلف انجام شد. با توجه به اینکه کود دهی گیاهان یا محلول پاشی برگی توسط کود سولفات آهن یکی از روش های تاثیرگذار جهت تامین نیاز غذایی گیاهان و نیز بهبود عملکرد کمیتی و کیفیتی محصولات کشاورزی مخصوصا در خاک های آهکی و شور به شمار می رود ، این تحقیق جهت بررسی عملی مطالب فوق در سال 1392 انجام گرفت.

سولفات آهن, کود سولفات آهن, محلول پاشی سولفات آهن, سولفات اهن, سولفات آهن 2, سولفات آهن آبدار, سولفات آهن کریستال, سولفات آهن پودری, 

نتایج آزمایش

بلوک های آزمایشی با 3 مقیاس سولفات آهن (1 - 1.5 - 2 گرم بر لیتر) و 2 مقدار سولفات روی (1 - 2 گرم بر لیتر) در حضور نمونه شاهد انجام شد. مصرف سطوح متفاوت سولفات آهن و سولفات روی ، تاثیر معناداری بر تعداد ساقه های فرعی ، گل ها ، چترک ، تعداد دانه در هر بوته ، وزن تر و خشک اندامک های هوایی و همچنین سطح آلفا فلاندرن در مقدار آماری یک درصد و میزان گل آذین و همچنین درصد و کارکرد اسانس تاثیر معناداری داشت. این در حالی است که محلول پاشی کود سولفات روی تنها بر برخی از صفات گیاه "شوید" نظیر تعداد ساقه های فرعی و وزن خشک اندامک های هوایی و مقدار آلفا فلاندرن ، آن هم به میزان یک درصد ماثر بود. بیشترین تاثیرگذاری کود سولفات آهن با مقدار 2 گرم بر لیتر یعنی غلیظ ترین میزان مورد آزمایش به ثبت رسید.

نتیجه حاصل از انجام این آزمایش به خوبی حاکی از ایجاد شرایط مطلوب رشد برای گیاه شوید با مصرف سولفات آهن به میزان مشخص بود که می توان این تاثیرگذاری را با افزودن مقداری سولفات روی افزایش داد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر