بازار فروش سود پرک

بازار فروش سود پرک

پارس شیمی آمادگی عرضه و فروش سود پرک جهت مصارف داخل کشور و همچنین عرضه این ماده برای صادرات به انواع بازار فروش سود پرک در کشور های همسایه و چین و هند و کشور های آفریقایی را دارد. ما امکان تحویل سود مایع کاستیک و فروش سود پرک کاستیک به صورت تحویل درب کارخانه و همچنین در مرز ها و مبادی خروجی کشور و هر یک از بنادر به صورت تحویل انبار و یا فوب

 بازار فروش سود پرک

بازار فروش سود پرک یا سود سوزآور یا کاستیک سودا caustic soda به صورت مایع و جامد است. خلوص سود مایع 50 درصد و خلوص سود پرک 99 درصد می باشد سود جامد به شکل سود پرک و سود کاستیک گرانول قابل تولید است.

پارس شیمی آمادگی فروش سود پرک و عرضه کاستیک سودا جهت مصارف داخل کشور و همچنین عرضه این ماده برای صادرات به انواع بازار فروش سود پرک در کشور های همسایه و چین و هند و کشور های آفریقایی را دارد. ما امکان تحویل سود مایع کاستیک و سود پرک کاستیک به صورت تحویل درب کارخانه و همچنین در مرز ها و مبادی خروجی کشور و هر یک از بنادر به صورت تحویل انبار و یا فوب

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر