caustic soda for sale

caustic soda for sale

کاستیک سودا از نظر فرمولی دارای ساختار یونی متشکل از یون منفی هیدروکسید است که از محیط جذب نموده و همچنین یون مثبت سدیم که از تجزیه نمک صنعتی به روش هیدرولیز جداسازی می شود.

 caustic soda for sale

سود مایع تولید شده در کارخانجات برای استفاده در تولید محصولات زیادی به فروش می رسد. این ماده شیمیایی باید دارای خلوص 50 درصد و pH برابر با 14 باشد و در بسته بندی مناسب نگهداری می گردد. کاستیک سودا از نظر فرمولی دارای ساختار یونی متشکل از یون منفی هیدروکسید است که از محیط جذب نموده و همچنین یون مثبت سدیم که از تجزیه نمک صنعتی به روش هیدرولیز جداسازی می شود.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر