کود مایع npk

کود مایع NPK

کود مایع NPK تشکیل شده از سه عنصر ضروری در ساختار گیاهان یعنی عناصر ازت و فسفر و پتاسیم می باشد. کمبود هر یک از این عناصر موجب ایجاد مشکل در فرایند رشد و نمو و سوخت و ساز گیاهان می گردد.

کود مایع npk

عناصر موجود در کود مایع NPK هر یک نقش خاصی را در گیاهان بر عهده دارند. کمبود هر یک سبب می شود تا رشد گیاه با مشکلات مختلفی روبرو شود و در نتیجه باید با کود دهی مناسب آن را . وظابف هر یک از عناصر پر مصرف عبارتند از: 

ازت یا نیتروژن جزء تشکیل دهنده ترکیبات آلی مختلف همچون اسید آمینه ها بوده و در ساخت پروتئین نقش دارد. همچنین ساخت برگ و شاخه ها وابسته به وجود آن است.

فسفر یا فسفات بعد از ازت مهم ترین عنصر بوده و نقش آن در تولید و انتقال انرژی در گیاهان است و در تولید اسید نوکلئیک نقش دارد و به میزان زیاد در بخشهاي فعال و در حال رشد گياه یافت می شود.

پتاسیم یا پتاس فراوان‌ترين عنصر موجود در ساختار گیاهان است و  از هوازدگي كاني هاي پتاسيم دار در گیاه ایجاد می گردد. همچنین دارای نقش مهمی در فتوسنتز است. 

تولید کود مایع npk با درصد های مختلفی امکان پذیر است به طوری که می توان آن را تا 20-20-20 تولید نمود. میزان هر یک از عناصر باید بر اساس آزمون خاک تعیین شود تا بیشترین تاثیر را داشته باشد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر