وب سایت مسیر جاری » کود کشاورزیکود

کود

کود

اهمیت کود Fertilizer در بخش کشاورزی بر هیچ کس پوشیده نیست. در صورتی که یک زمین زراعی به حال خود رها شده و برای تقویت خاک آن اقدام به کوددهی نشود, بدون شک پس از مدتی خاک آن دچار تضعف شده و تولید محصولات زراعی به مرور کاهش می یابد و حتی رشد گیاهان نیز متوقف می شود.

کود

کود کشاورزی دارای انواع مختلف حیوانی - شیمیایی و ارگانیک می باشد. عوامل متفاوتی چون برداشت مداوم محصولات - شسته شدن خاک به دلیل آبیاری نامناسب - کمبود آفتاب - آهکی بودن خاک و بسیاری موارد دیگر موجب تضعیف خاک می شود و باید با کوددهی مناسب کمبود های خاک را جبران نمود تا گیاهان همچنان توان رشد و میوه دهی را داشته باشند. نوع کود مصرفی در زمین های مختلف تفاوت دارد. عواملی چون نوع محصول در حال کشت - کمبود های خاک - میزان بارندگی و ... در انتخاب کودهای مختلف ماثر می باشد. همچنین استفاده بیش از حد از این مواد به خصوص کودهای شیمیایی می تواند نتیجه معکوس داشته و حتی سبب سوختن گیاه شده و کشاورزی را به طور کامل نابود کند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر