پارافین پاتولوژی

پارافین پاتولوژی

پارافین ماده ای مشتق شده از نفت می باشد که امروزه با انجام فیلتراسیون و انجام تصفیه بر روی آن, در پزشکی و امور بهداشتی و درمانی نیز از کارایی زیادی برخوردار شده است. برای آشنایی با مصارف و کاربرد های مختلف این ترکیب از جمله پارافین پاتولوژی با سایت پارس شیمی همراه باشید.

 پارافین پاتولوژی, paraffin, پارافین

پارافین پاتولوژی ماده ای مناسب برای انجام آزمایشات مختلف بر روی بافت جانداران می باشد. پارافین در دمای آزمایشگاه دارای حالت جامد است. زمانی که بافت در داخل پارافین مذاب قرار گیرد, پارافین به داخل تمامی منافذ آن رسوخ نموده و فضا های خالی را پر می نماید. پس از سرد شدن, بافت به صورت توده ای سفت و محکم در آمده و آماده برش با میکروتوم و تشریح خواهد بود. پارافین پاتولوژی باید از نوع بهداشتی و فاقد مواد زاید باشد تا در نتیجه آزمایشات خللی وارد نسازد. 

پارافین ماده ای مشتق شده از نفت می باشد که امروزه با انجام فیلتراسیون و انجام تصفیه بر روی آن, در پزشکی و امور بهداشتی و درمانی نیز از کارایی زیادی برخوردار شده است. برای آشنایی با مصارف و کاربرد های مختلف این ترکیب از جمله پارافین پاتولوژی با سایت پارس شیمی همراه باشید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر