نیترات بیسموت

نیترات بیسموت

نیترات بیسموت Bismuth nitrate نمک متشکل از بیسموت در حالت کاتیون 3 بار مثبت در شرایط اکسید و نیترات آنیون است. فراوان ترین حالت ثابت آن حالت آبپوش پنج آبه می باشد. مهم ترین مورد مصرف آن در تولید دیگر ترکیبات بیسموت است. این ماده دارای فرمول ساختاری Bi(NO3)3 می باشد.

نیترات بیسموت

برای تولید نیترات بیسموت از واکنش اسید نیتریک غلیظ بر فلز بیسموت استفاده می شود. به این صورت که بیسموت را به راحتی در اسید نیتریک حل نموده اما در pH مختلف ترکیبات اکسینیترات متفاوتی از این ماده ایجاد می گردد. بیسموت نیترات در استون, اسید استیک و گلیسیرول محلول بوده ولی در اتانول و اتیلن استات قابلیت انحلال ندارد. کاربرد هایی از این ماده در واکنش های ارگانیک گزارش شده است برای مثال در نیتراسیون ترکیبات اروماتیک و یا اکسیداسیون برخی از سولفات ها و سولفید ها. در اثر حرارت دیدن می توان بیسموت نیترات را تجزیه کرده و به شکل دی اکسید نیتروژن تبدیل نمود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر