نمک های نیترات

نمک های نیترات

نمک ها ترکیباتی یونی می باشند که از دو یون منفی و مثبت به گونه ای تشکیل شده اند که ترکیب آن ها دارای بار خنثی باشد. در نمک های نیترات, یون منفی را نیترات با فرمول شیمیایی NO3- تشکیل می دهد و در طرف دیگر یک عنصر فلزی یا غیر فلزی قرار می گیرد.

نمک های نیترات

نمک های نیترات Nitrate Salt معمولا به راحتی در آب قابلیت انحلال پذیری دارند و اکسید کننده های بسیار قوی می باشند. مهم ترین کاربرد این مواد در تولید دیگر ترکیبات می باشد. همچنین نیترات یکی از عناصر سه گانه تشکیل دهنده تمام کود های شیمیایی است. زیرا نیتروژن بزرگ ترین تشکیل دهنده اتمسفر کره زمین است و نیترات در حقیقت نوع جامد این عنصر است که در ساخت DNA و تولید برگ و فتوسنتز در گیاهان کاربرد دارد. برخی از انواع نیترات نیز به علت ترکیب ناپایداری که دارند دارای خاصیت انفجاری بوده و در صنایع نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. نمک های نیترات اکثرا از یک اتم مرکزی احاطه شده با اتم های اکسیژن و نیتروژن ایجاد شده اند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر