وب سایت مسیر جاری » کود کشاورزیكود npk

كود npk

كود NPK

امروزه انجام کشاورزی مدرن و صنعتی برای برداشت هر چه بیشتر محصول و عدم برخورد با مشکلات مختلف در گیاهان مانند کلروز, توقف رشد, عدم میوه دهی یا تولید میوه های نارس و مشکل دار نیازمند استفاده از انواع کود کشاورزی می باشد.

 كود npk

 کود NPK چیست

این کود ترکیبی از عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاهان یعنی ازت و فسفر و پتاسیم است که به نسبت های مختلف و مورد نیاز خاک زمین کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. اسامی دیگر آن , کود کامل و کود ماکرو می باشد. هر یک از این عناصر برای گیاهان ضروری هستند و کمبود هر کدام می تواند برای ایجاد مشکل در گیاهان کافی باشد. میزان مصرف کود با توجه به کمبود های خاک است که از طریق آزمون خاک مشخص می شود. استفاده بیش از حد از کود ان پی کا سبب آسیب دیدن گیاه شده و مصرف کمتر تر از نیاز نیز تاثیر مطلوبی نخواهد داشت.

هر یک از عناصر موجود در کود NPK دارای وظیفه خاصی در گیاهان هستند که عبارتند از:

ازت یا نیتروژن : مهم ترین عنصر مورد نیاز گیاهان است و در رشد شاخه و برگ نقش داشته و سبب افزایش بذر و میوه می شود. نقش اساسی در تولید کلروفیل داشته و کیفیت محصول را ارتقاء می دهد.

فسفر یا فسفات : دومین عنصر مهم مورد نیاز گیاهان بوده و مهم ترین نقش را در فتوسنتز گیاهان داشته و به تبدیل نور خورشید به انرژی شیمیایی کمک می کند. همچنین ریشه زایی و شکوفه دهی گیاه را افزایش می دهد.

پتاسیم یا پتاس : پتاس در سنتز پروتئین و تولید میوه نقش داشته و گیاه را در مقابل بیماری ها محافظت می کند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر