قیمت اسید هیومیک

قیمت اسید هیومیک

 Humic Acid Price

تاریخ کالا قیمت (تومان)
96/021/02 قیمت اسید هیومیک پودری 7430
96/021/02 قیمت اسید هیومیک مایع 4945
96/021/02 قیمت هیومات پتاسیم 8125
96/01/31 قیمت اسید هیومیک پودری 7410
96/01/31 قیمت اسید هیومیک مایع 4940
96/01/31 قیمت هیومات پتاسیم 8120
96/01/29 قیمت اسید هیومیک پودری 7350
96/01/29 قیمت اسید هیومیک مایع 4930
96/01/29 قیمت هیومات پتاسیم 8100
96/01/24 قیمت اسید هیومیک پودری 7300
96/01/24 قیمت اسید هیومیک مایع 4925
96/01/24 قیمت هیومات پتاسیم 7985
96/01/23 قیمت اسید هیومیک پودری 7230
96/01/23 قیمت اسید هیومیک مایع 4920
96/01/23 قیمت هیومات پتاسیم 7950
96/01/21 قیمت اسید هیومیک پودری 7200
96/01/21 قیمت اسید هیومیک مایع 4900
96/01/21 قیمت هیومات پتاسیم 7800
96/01/16 قیمت اسید هیومیک پودری 7150
96/01/16 قیمت اسید هیومیک مایع 4870
96/01/16 قیمت هیومات پتاسیم 7750
96/01/15 قیمت اسید هیومیک پودری 7120
96/01/15 قیمت اسید هیومیک مایع 4880
96/01/15 قیمت هیومات پتاسیم 7700
96/01/14 قیمت اسید هیومیک پودری 7050
96/01/14 قیمت اسید هیومیک مایع 4895
96/01/14 قیمت هیومات پتاسیم 7650
95/12/27 قیمت اسید هیومیک پودری 6995
95/12/27 قیمت اسید هیومیک مایع 4945
95/12/27 قیمت هیومات پتاسیم 7500
95/12/26 قیمت اسید هیومیک پودری 6980
95/12/26 قیمت اسید هیومیک مایع 4930
95/12/26 قیمت هیومات پتاسیم 7420
95/12/25 قیمت اسید هیومیک پودری 6975
95/12/25 قیمت اسید هیومیک مایع 4925
95/12/25 قیمت هیومات پتاسیم 7300
95/12/24 قیمت اسید هیومیک پودری 6960
95/12/24 قیمت اسید هیومیک مایع 4920
95/12/24 قیمت هیومات پتاسیم 7230
95/12/23 قیمت اسید هیومیک پودری 6950
95/12/23 قیمت اسید هیومیک مایع 4950
95/12/23 قیمت هیومات پتاسیم 7200
95/12/22 قیمت اسید هیومیک پودری 6800
95/12/22 قیمت اسید هیومیک مایع 4910
95/12/22 قیمت هیومات پتاسیم 7020
95/12/21 قیمت اسید هیومیک پودری 6750
95/12/21 قیمت اسید هیومیک مایع 4930
95/12/21 قیمت هیومات پتاسیم 7000
95/12/20 قیمت اسید هیومیک پودری 6680
95/12/20 قیمت اسید هیومیک مایع 4925
95/12/20 قیمت هیومات پتاسیم 6950
95/12/19 قیمت اسید هیومیک پودری 6600
95/12/19 قیمت اسید هیومیک مایع 4910
95/12/19 قیمت هیومات پتاسیم 6800
95/12/18 قیمت اسید هیومیک پودری 6550
95/12/18 قیمت اسید هیومیک مایع 4920
95/12/18 قیمت هیومات پتاسیم 6680
95/12/17 قیمت اسید هیومیک پودری 6400
95/12/17 قیمت اسید هیومیک مایع 4900
95/12/17 قیمت هیومات پتاسیم 6590
95/12/16 قیمت اسید هیومیک پودری 6325
95/12/16 قیمت اسید هیومیک مایع 4810
95/12/16 قیمت هیومات پتاسیم 6530
95/12/15 قیمت اسید هیومیک پودری 6310
95/12/15 قیمت اسید هیومیک مایع 4800
95/12/15 قیمت هیومات پتاسیم 6520
95/12/14 قیمت اسید هیومیک پودری 6295
95/12/14 قیمت اسید هیومیک مایع 4750
95/12/14 قیمت هیومات پتاسیم 6495
95/12/13 قیمت اسید هیومیک پودری 6280
95/12/13 قیمت اسید هیومیک مایع 4730
95/12/13 قیمت هیومات پتاسیم 6490
95/12/12 قیمت اسید هیومیک پودری 6260
95/12/12 قیمت اسید هیومیک مایع  4715
95/12/12 قیمت هیومات پتاسیم  6485
95/12/11 قیمت اسید هیومیک پودری 6255
95/12/11 قیمت اسید هیومیک مایع  4710
95/12/11 قیمت هیومات پتاسیم  6480
95/12/10 قیمت اسید هیومیک پودری 6245
95/12/10 قیمت اسید هیومیک مایع  4695
95/12/10 قیمت هیومات پتاسیم  6430
95/12/09 قیمت اسید هیومیک پودری 6250
95/12/09 قیمت اسید هیومیک مایع  4700
95/12/09 قیمت هیومات پتاسیم  6460
95/12/08 قیمت اسید هیومیک پودری 6270
95/12/08 قیمت اسید هیومیک مایع  4705
95/12/08 قیمت هیومات پتاسیم  6470
95/12/07 قیمت اسید هیومیک پودری 6275
95/12/07 قیمت اسید هیومیک مایع  4710
95/12/07 قیمت هیومات پتاسیم  6485
95/12/06 قیمت اسید هیومیک پودری 6280
95/12/06 قیمت اسید هیومیک مایع  4720
95/12/06 قیمت هیومات پتاسیم  6470
 95/12/05 قیمت اسید هیومیک پودری  6260
95/12/05 قیمت اسید هیومیک مایع  4730
95/12/05 قیمت هیومات پتاسیم  6475
95/12/04 قیمت اسید هیومیک پودری 6270
95/12/04 قیمت اسید هیومیک مایع 4740
95/12/04 قیمت هیومات پتاسیم 6485
95/12/03 اسید هیومیک پودری 6250
95/12/03 اسید هیومیک مایع 4730
95/12/03 هیومات پتاسیم 6490
95/12/02 اسید هیومیک پودری 6290
95/12/02 اسید هیومیک مایع 4785
95/12/02 هیومات پتاسیم 6510
95/12/01 اسید هیومیک پودری 6320
95/12/01 اسید هیومیک مایع 4790
95/12/01 هیومات پتاسیم 6530
95/11/29 اسید هیومیک پودری 6340
95/11/29 قیمت اسید هیومیک مایع 4740
95/11/29 قیمت هیومات پتاسیم 6520
95/11/29 قیمت اسید هیومیک پودری 6320
95/11/29 قیمت اسید هیومیک مایع 4790
95/11/29 قیمت هیومات پتاسیم 6485
95/11/28 قیمت اسید هیومیک پودری 6400
95/11/28 قیمت اسید هیومیک مایع 4760
95/11/28 قیمت هیومات پتاسیم 6500
95/11/27 قیمت اسید هیومیک پودری 6320
95/11/27 قیمت اسید هیومیک مایع 4650
95/11/27 قیمت هیومات پتاسیم 6480
95/11/26 قیمت اسید هیومیک پودری 6300
95/11/26 قیمت اسید هیومیک مایع 4700
95/11/26 قیمت هیومات پتاسیم 6500
95/11/25 قیمت اسید هیومیک پودری 6210
95/11/25 قیمت اسید هیومیک مایع 4690
95/11/25 قیمت هیومات پتاسیم 6480
95/11/23 قیمت اسید هیومیک پودری 6260
95/11/23 قیمت اسید هیومیک مایع 4700
95/11/23 قیمت هیومات پتاسیم 6420
95/11/23 قیمت اسید هیومیک پودری 6280
95/11/23 قیمت اسید هیومیک مایع 4720
95/11/23 قیمت هیومات پتاسیم 6450
95/11/22 قیمت اسید هیومیک پودری 6350
95/11/22 قیمت اسید هیومیک مایع 4800
95/11/22 قیمت هیومات پتاسیم 6500
95/11/21 قیمت اسید هیومیک پودری 6300
95/11/21 قیمت اسید هیومیک مایع 4840
95/11/21 قیمت هیومات پتاسیم 6520
95/11/20 قیمت اسید هیومیک پودری 6120
95/11/20 قیمت اسید هیومیک مایع 4800
95/11/20 قیمت هیومات پتاسیم 6550
95/11/19 قیمت اسید هیومیک پودری 6280
95/11/19 قیمت اسید هیومیک مایع 4830
95/11/19 قیمت هیومات پتاسیم 6500
95/11/18 قیمت اسید هیومیک پودری 6250
95/11/18 قیمت اسید هیومیک مایع 4820
95/11/18 قیمت هیومات پتاسیم 6550
95/11/17 قیمت اسید هیومیک پودری 6200
95/11/17 قیمت اسید هیومیک مایع 4850
95/11/17 قیمت هیومات پتاسیم 6600
95/11/16 قیمت اسید هیومیک پودری 6250
95/11/16 قیمت اسید هیومیک مایع 4800
95/11/16 قیمت هیومات پتاسیم

6700

95/11/15 قیمت اسید هیومیک پودری 6350
95/11/15 قیمت اسید هیومیک مایع 4650
95/11/15 قیمت هیومات پتاسیم 6600
95/11/14 قیمت اسید هیومیک پودری 6300
95/11/14 قیمت اسید هیومیک مایع 4750
95/11/14 قیمت هیومات پتاسیم 6550
95/11/13 قیمت اسید هیومیک پودری 6300
95/11/13 قیمت اسید هیومیک مایع 4800
95/11/13 قیمت هیومات پتاسیم 6350
95/11/12 قیمت اسید هیومیک پودری 6250
95/11/12 قیمت اسید هیومیک مایع 4700
95/11/12 قیمت هیومات پتاسیم 6300
95/11/11 قیمت اسید هیومیک پودری 6200
95/11/11 قیمت اسید هیومیک مایع 4600
95/11/11 قیمت هیومات پتاسیم 6350
95/11/10 قیمت اسید هیومیک پودری 6300
95/11/10 قیمت اسید هیومیک مایع 4700
95/11/10 قیمت هیومات پتاسیم 6450
95/11/09 قیمت اسید هیومیک پودری 6300
95/11/09 قیمت اسید هیومیک مایع 4800
95/11/09 قیمت هیومات پتاسیم 6500
95/11/07 قیمت اسید هیومیک پودری 6200
95/11/07 قیمت اسید هیومیک مایع 4850
95/11/07 قیمت هیومات پتاسیم 6600
95/11/06 قیمت اسید هیومیک پودری 6250
95/11/06 قیمت اسید هیومیک مایع 4800
95/11/06 قیمت هیومات پتاسیم 6650
95/11/05 قیمت هیومات پتاسیم 6720
95/11/05 قیمت اسید هیومیک پودری 6250
95/11/05 قیمت اسید هیومیک مایع 4700
95/11/04 قیمت اسید هیومیک پودری 6300
95/11/04 قیمت اسید هیومیک مایع 4850
95/11/03 قیمت اسید هیومیک پودری 6400
95/11/03 قیمت اسید هیومیک مایع 4800
95/11/03 قیمت هیومات پتاسیم 6800
95/11/02 قیمت اسید هیومیک پودری 6300
95/11/02 قیمت اسید هیومیک مایع 4900
95/11/02 قیمت هیومات پتاسیم 7100
95/11/01 قیمت اسید هیومیک پودری 6200
95/11/01 قیمت اسید هیومیک مایع 4600
95/11/01 قیمت هیومات پتاسیم 6900
95/10/28 قیمت اسید هیومیک پودری 6400
95/10/28 قیمت اسید هیومیک مایع 4500
95/10/28 قیمت هیومات پتاسیم 6800
95/10/27 قیمت اسید هیومیک پودری 6300
95/10/27 قیمت اسید هیومیک مایع 4700


به منظور آگاهی از قیمت اسید هیومیک مایع و پودری وارداتی و داخلی با کیفیت عالی و منطبق با آنالیز, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید و یا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 قیمت اسید هیومیک

قیمت اسید هیومیک وارداتی و تولیدی توسط گروه صنعتی پارس شیمی با توجه به خلوص و کیفیت بسیار بالای آن, ارزان و مناسب است. همچنین امکان بسته بندی این محصول در بسته بندی های سفارشی نیز وجود دارد. اسید هیومیک نوعی کود ارگانیک بسیار پر مصرف است که سبب تامین بیشتر نیاز گیاه به منابع غذایی مورد نظر می شود. مهم ترین تاثیر این ماده در افزایش چشمگیر حجم ریشه ها است که سبب تسهیل در جذب مواد مغذی می گردد.

کلمات مرتبط : فروش اسید هیومیک - قیمت اسید هیومیک - اسید هیومیک پودری - اسید هیومیک مایع - هوماس - هیومیک اسید مایع - هیومیک پتاس - هیومات پتاسیم - کود هیومیک اسید - هیومیک چیست - نحوه مصرف اسید هیومیک - نقش اسید هیومیک در گیاه - کود لئوناردیت - اسيد هيوميك - humic acid - اسید های هیومیک - اسید هیومیک پسته - اسید هیومیک گرانول

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر