وب سایت مسیر جاری » سولفیت

سولفیت

سولفیت

سولفیت نوعی فرمول شیمیایی می باشد که در ترکیب خود دارای SO32− است. نمک های مختلف آن به فراوانی یافت شده و یک یون قلیایی مزدوج هیدوژن سولفیت است. ترکیبات مختلف آن به شکل طبیعی در طبیعت و در بدن انسان وجود داشته و از آن به عنوان یکی از افزودنی های خوراکی در صنایع غذایی استفاده می شود.

سولفیت

سولفیت توسط 3 اتم اکسیژن احاطه شده است که با دو تای آن ها دارای پیوند ساده و با یکی دارای پیوند دوگانه ی خنثی می باشد. از سولفیت Sulfite به عنوان ماده نگهدارنده در میوه های خشک استفاده می شود. از اکسیده شدن سولفیت, سالفات به دست می آید که دارای یک اتم اکسیژن بیشتر است و آن هم نوعی بنیان یونی و نمک محسوب می گردد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر