وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید لیتیوم

اکسید لیتیوم

اکسید لیتیوم

اکسید لیتیوم Lithium oxide یا لیتیا با فرمول مولکولی Li2O ترکیبی شیمیایی و غیر ارگانیک می باشد. لیتیا تشکیل شده از مقدار کمی لیتیوم پروکسید است زمانی که فلز لیتیوم در هوا می سوزد و با اکسیژن ترکیب می شود. لیتیوم اکسید خالص را می توان از طریق تجزیه حرارتی لیتیوم پروکسید تولید نمود.

اکسید لیتیوم

اکسید لیتیوم در حالت جامد منطبق با ساختار آنتی فلوریت مرتبط با فلوریت کلسیم می باشد. ساختار فلوریتی با کاتیون های لیتیوم با آنیون های فلوراید جایگزین می شود و آنیون های اکسید نیز جانشین کاتیون های کلسیم می شود.

کاربرد و مصرف اکسید لیتیم در تولید سرامیک و لعاب سازی به عنوان عامل گداز است و رنگ های آبی را همراه با مس و صورتی را همراه با کبالت ایجاد می نماید. Li2O با آب و بخار واکنش می دهد و تولید هیدروکسید لیتیوم می نماید. همچنین از اکسید لیتیوم می توان برای به دست آوری فلز خالص لیتیوم از طریق فرایند الکترولیز با آزاد سازی اکسیژن به عنوان یک محصول جانبی استفاده نمود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر