کود ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست نوعی کود کشاورزی آلی می باشد که از فعالیت نوعی کرم به نام ورمی تولید می شود. این کود بسیار سبک و فاقد انواع مواد پاتوژنیک و تخم علف هرز بوده و اصلاح کننده خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشد.

کود ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست دارای رنگ تیره بوده و اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک است. این کود محصول گونه‌ای خاص از کرم ها، قارچ‌ها, باکتری‌ ها و اکتینومیست‌ ها می باشد و یکی از غنی ترین کود های مورد استفاده در زمین های زراعی است. مصرف این کود می تواند کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی بهبود بخشد. کود ورمی را می توان کود سبز دانست. نسبت کربن به ازت این محصول ۱۵ تا ۲۰ بوده و عاری از هر گونه میکروارگانیسم‌های پاتوژن, باکتری‌های غیر هوازی, قارچ‌ ها و علف‌ های هرز می باشد. این کود کشاورزی دارای 80 درصد رطوبت بوده که همین امر نیاز به آبیاری در زمین های زراعی را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.