فروش نیترات آمونیوم

فروش نیترات آمونیوم به دو منظور اساسی صورت می گیرد. اولا اینکه این ماده یک کود بسیار غنی از ازت می باشد که دارای برتری هایی نسبت به کود اوره بوده و از آن به صورت گسترده ای در تولید کود NPK سود برده می شود. ثانیا به دلیل دارا بودن خاصیت انفجاری از نیترات آمونیوم در تولید مواد منفجره و نیز سوخت های مختلف استفاده می شود.

فروش نیترات آمونیوم

نیترات آمونیوم یکی از نمک های نیترات می باشد که دارای حالت کاتیونی است و در طبیعت نیز به صورت نیتر آمونیاک یافت می شود. برای تولید نیترات آمونیاک به روش صنعتی از ترکیب اسید نیتریک غلیظ با آمونیاک در شرایط خاصی سود برده می شود.

گیاهان برای رشد و نمو خود به سه عنصر اساسی ازت, پتاسیم و فسفر نیاز دارند که این سه عنصر ساختمان گیاهان را تشکیل می دهند. نیترات آمونیوم به عنوان یک کود غنی از ازت در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. البته فروش نیترات آمونیوم به دلیل خاصیت انفجاری آن باید با شرایط خاصی حمل و نقل شود.