آهک هیدراته سیرجان

تفاوت بین انواع آهک در روش تولید آن ها است. انواع اهک فراوری  شده به روش سنتی و صنعتی تولید می شود که هر دارای کوره آهکپزی مخصوص به خود بوده و میزان و روش حرارت دهی متفاوتی دارد.

 آهک هیدراته سیرجان

در بخش های جنوبی کشور نظیر سیرجان از روش ماسه آهکی هم استفاده می شود و دلیل آن نیز وجود آهک فراون در خاک برخی مناطق است که دستیابی به این ماده را بسیار آسان تر می نماید. تفاوت بین انواع اهک در روش تولید آن ها است. انواع آهک هیدراته  شده به روش سنتی و صنعتی تولید می شود که هر دارای کوره آهکپزی مخصوص به خود بوده و میزان و روش حرارت دهی متفاوتی دارد.