مصرف آهک هیدراته به عنوان رنگ
۲۳-۰۹-۱۳۹۶
کاربرد های پودر سنگ آهک
۲۳-۰۹-۱۳۹۶

تأثیر کاربرد اسید هیومیک بر گل شب بو

 


تأثير کاربرد اسيد هيوميک بر گل شب بو 
برای تحقیق در مورد تاثیر غلظت های متفاوت کود اسید هیومیک به میزان 100 ، 500 و 1000 میلیگرم در لیتر به همراه نمونه شاهد بر علملکرد کمی و کیفی گل قطع شده گیاه شب بو با گونه هانزا و همچنین بررسی تایم های متفاوت مصرف اسید هیومیک بین یک ، دو ، سه و چهار هفته یک بار ، آزمایشی به شکل فاکتوریل به صورت طرح های تصادفی با تیمار های متعدد و تعداد 7 تکرار انجام شد. 
در نتیجه گیری از تجزیه واریانس اطلاعات در مورد گل شب بو ، ایجاد تغییرات معنا داری در ارتفاع کل ، تعداد برگ ها و میزان کلروفیل بررسی شده در فاکتور های مختلف دیده شد. این در حالی بود که زمان های کود دهی اسید هیومیک تاثیری بر کیفیت و کمیت بخش های مختلف گیاه نشان نداد. این در حالی ست که کود دهی توسط اسید هیومیک نشان سبب گل دهی سریع تر نسبت به نمونه شاهد بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از ایجاد اختلاف در Fv و F متغیر بوده و تغییر معنا داری در حد 5% را نشان داد. از این آزمایش نتیجه گیری می شود که میزان مصرف اسید هیومیک در بهبود رشد کمی و کیفی گیاه ماثر بوده ولی زمان کود دهی تفاوت خاصی ندارد.
برچسب ها :برچسب 1برچسب 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *